Hotel Olšanka Praha

Hotel Olšanka Praha, Táboritská 1000/23, Praha 3